viernes, 1 de febrero de 2013

Conferinţă ecumenică la Madrid / Conferencia ecuménica en Madrid

În contextul „Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor”, în Centrul Ecumenic „Misioneras de la Unidad” de la Madrid, pr. protopop Vasile Buda, responsabil cu pastoraţia credincioşilor greco-catolici în Spania, a susţinut conferinţa: „Decretul Orientalium Ecclesiarum – punte de unitate între Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă”.

În prima parte a conferinţei s-a prezentat aspectul istoric care a dat naştere decretului „Orientalium Ecclesiarum”. Un alt aspect important a fost evidenţierea patrimoniului liturgic şi spiritual al acestor biserici care au dat o exemplară mărturie de credinţă de-a lungul celor două milenii de existenţă. O altă abordare a decretului a fost cea ecumenică, prin care s-a subliniat rolul decisiv sau „vocaţia ecumenică a acestor biserici” care prin bogăţia teologică şi spirituală sunt cu adevărat o punte de legătură şi de unitate. Biserica Catolică are nevoie să redescopere patrimoniul teologic pe care Bisericile orientale l-au moştenit de la Sfinţii Părinţi ca fiind un patrimoniu comun. În aceeaşi măsură Bisericile orientale au nevoie să cunoască experienţa Bisericii Occidentale în confruntarea sa cu modernitatea, cu pluralismul cultural şi cu mentalitatea modernă marcată de ateism şi secularism.

Pentru a putea trăi în mod coerent credinţa, cu toţii avem nevoie de contribuţia pozitivă şi experienţele trăite de către Bisericile de cele două tradiţii, deoarece doar în lumina unei fuziuni „sinergice” dintre acestea putem găsi maniera de a fi creştini autentici la începutul mileniului III.

Biroul de presă al Protopopiatului Madrid
En el marco de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, el P. Arcipreste Vasile Buda, responsable pastoral de los fieles greco-católicos rumanos de España, pronunció en el Centro Ecuménico de las Misioneras de la Unidad una conferencia titulada "El Decreto Orientalium Ecclesiarum, puente de unidad entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa".

En la primera parte de la conferencia se presentó el aspecto histórico que dio nacimiento al decreto Orientalium Ecclesiarum. Otro aspecto importante fue la exposición del patrimonio litúrgico y espiritual de estas iglesias, que han dado un testimonio ejemplar de fe a lo largo de sus dos milenios de existencia. El decreto también fue abordado desde el punto de vista ecuménico al subrayarse el papel decisivo y la "vocación ecuménica de estas iglesias" que, mediante su riqueza teológica y espiritual, son un verdadero puente de unión y de unidad. La Iglesia Católica necesita redescubrir el patrimonio teológico que las Iglesias Orientales han heredado de los Santos Padres como parte de su patrimonio común. Del mismo modo, las Iglesias Orientales necesitan conocer la experiencia de la Iglesia Occidental en su forma de afrontar la modernidad, el pluralismo cultural y la mentalidad moderna, marcada por el ateísmo y el secularismo.

Para poder vivir de modo coherente la fe, todos necesitamos la contribución positiva y las experiencias acumuladas por las Iglesias de ambas tradiciones, pues solo a la luz de una fusión "sinérgica" entre ellas podemos encontrar la manera de ser cristianos auténticos en estos comienzos del tercer milenio.

Oficina de Prensa del Arciprestazgo de Madrid.