Episcopi Martiri / Obispos MártiresRugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Doamne Isuse Cristoase, Marele şi Veşnicul Preot al sufletelor noastre, Tu i-ai trimis pe apostolii şi discipolii Tăi în lumea întreagă, pentru a duce tuturor oamenilor vestea cea bună a iubirii Tale. În pragul sacrificiului Tău suprem pentru mântuirea lumii, la cina de pe urmă, Te-ai rugat Tatălui ceresc ca Biserica Ta să fie una.

Priveşte cu bunăvoinţă la poporul român, din sânul căruia i-ai ales pe Servii tăi Valeriu Traian FRENŢIU, Iuliu HOSSU, Alexandru RUSU, Ioan BĂLAN, Ioan SUCIU, Vasile AFTENIE şi Tit Liviu CHINEZU - Episcopi morţi în faimă de martiri sub regimul comunist. Ei au dat mărturie despre Tine cu zel apostolic pe acest pământ şi şi-au pecetluit credinţa neclintită în Tine, în Biserica Catolică şi în urmaşul sfântului Petru, sfântul Părinte Papa, cu preţul martiriului lor. 

Fă ca exemplul lor de credinţă şi de iubire să strălucească tot mai mult printre noi. Te rugăm aşadar, să arăţi şi pe pământ vrednicia acestor slujitori ai Tăi, ridicându-i la cinstea altarelor, iar nouă, prin mijlocirea lor, să ne dai harurile de care avem nevoie pentru ca toţi să fim o singură turmă cu un singur păstor.

Că Ţie se cuvine toată mărirea, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Tatăl şi cu Spiritul Sfânt. Amin. 

Tatăl nostru... 

Născătoare de Dumnezeu... 

Mărire Tatălui...


Oración por la beatificación de los obispos greco-católicos mártires

Señor Jesucristo, Eterno y Sumo Sacerdote de nuestras almas, Tú enviaste a tus Apóstoles y discípulos al mundo entero para que llevaran a todos los hombres la buena noticia de Tu amor. En el umbral de Tu sacrificio supremo para la redención del mundo, en la última cena, rogaste al Padre celestial que Tu Iglesia fuera una. 

Mira con benevolencia al pueblo rumano, de cuyo seno escogiste a Tus Siervos Valeriu Traian FRENŢIU, Iuliu HOSSU, Alexandru RUSU, Ioan BĂLAN, Ioan SUCIU, Vasile AFTENIE y Tit Liviu CHINEZU, Obispos muertos con fama de mártires bajo el régimen comunista. Ellos dieron testimonio de Ti con celo apostólico en esta tierra y pagaron su fe inquebrantable en Ti, en la Iglesia Católica y en el sucesor de S. Pedro, el Santo Padre, con el precio de su martirio.

Haz que su ejemplo de fe y de amor resplandezca cada vez más entre nosotros. Te rogamos, por tanto, que muestres también en la tierra la dignidad de estos servidores Tuyos elevándolos a la honra de los altares; y a nosotros concédenos por su intercesión las gracias que necesitamos para que todos seamos un solo rebaño con un solo pastor. 

A ti sea toda la gloria, el honor y la adoración, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. 

Padre Nuestro... 

Dios te salve, María... 

Gloria al Padre...